Galantom.ro cu sprijinul Centrului de Consiliere pentru Renun?area la Fumat lanseaz? Campania “30 Day Smoke Free Challenge”

Un bine ”2 în 1”: las?-te de fumat ?i sus?ine o cauz? caritabil?!

Galantom.ro cu sprijinul Centrului de Consiliere pentru Renun?area la Fumat din cadrul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta” lanseaz? campania “30 Day Smoke Free Challenge”.

Adev?rat? provocare, “30 Day Smoke Free Challenge” propune fum?torilor o motiva?ie puternic? pentru a renun?a la fumat: sus?inerea unei cauze caritabile.

Campania îmbin? renun?area la fumat cu ideea de fundraising individual voluntar, urm?rind atât reducerea num?rului de persoane care fumeaz? în România, cât ?i cre?terea nivelului de implicare social? a indivizilor ?i sus?inerea proiectelor organiza?iilor nonprofit cu impact în comunitate.

Cum func?ioneaz??

Fum?torii sunt invita?i s? renun?e la fumat timp de cel pu?in 30 de zile pentru a sus?ine o cauz? caritabil?. Oricine dore?te s? accepte provocarea î?i alege o cauz? caritabil? pe care vrea s? o sus?in? ?i î?i face o pagin? individual? de fundraiser pe platforma de fundraising online Galantom.ro.

Pagina de fundraising este personalizat? cu o galerie foto, descrierea motiva?iei fundraiserului ?i este legat? de un modul de dona?ii online pentru cauza pe care o sus?ine. Astfel, cel care particip? la campanie doneaz? pe pagina sa, zilnic sau la sfâr?itul celor 30 de zile, banii pe care i-ar fi cheltuit pe ?ig?ri. De asemenea, acesta promoveaz? online ?i offline demersul s?u ?i îi încurajeaz? pe cei din cercul lui social s? sus?in? cu dona?ii, la rândul lor, cauza caritabil? aleas? ?i efortul s?u.

Dona?iile se fac simplu, rapid ?i în deplin? siguran?? prin plata online cu cardul direct pe pagina de fundraising de pe Galantom.ro.

Mai multe detalii pe site-ul dedicat campaniei: http://galantom.ro/SmokeFreeChallenge/

De ce s? fii parte din campania “30 Day Smoke Free Challenge”

To?i fum?torii ?tiu deja pe dinafar? motivele pentru care fumatul este r?u pentru organismul lor, dar ?i beneficiile pe care le au dac? se vor opri. Galantom.ro le ofer? un motiv suplimentar, mai puternic poate decât toate celelalte: l?sându-se de fumat, vor ajuta ?i o cauz? caritabil? în care cred, aducând o contribu?ie valoroas? la schimbarea în bine a comunit??ii în care tr?iesc.

Dac? la finalul celor 30 de zile vor continua s? nu mai fumeze, vor avea de 5 ori mai multe ?anse decât înainte s? renun?e definitiv. Dac? nu doresc s? continue, cel pu?in au avut o cur? de “fum-detox” ?i le-au ar?tat tuturor c?, dac? vor s? se opreasc?, o pot face.

Fumatul afecteaz? calitatea vie?ii

În România, cele mai frecvente boli cauzate de fumat sunt cele cardiovasculare: infarct miocardic ?i accident vascular cerebral, boli care nu se soldeaz? obligatoriu cu deces imediat. În schimb, afectarea calit??ii vie?ii (de exemplu prin sc?derea capacit??ii de efort, afectarea vie?ii de cuplu, obligativitatea vizitelor lunare la medic pentru re?ete compensate ?i control) este mereu prezent?. Renun?area la fumat scade la jum?tate riscul de boli cardiovasculare dup? doar 1 an!

Despre Galantom.ro
Galantom.ro este o platform? de fundraising online care ajut? oamenii de bine s? strâng? fonduri pentru cauzele sociale în care cred. Galantom s-a n?scut la ini?iativa unor tineri pasiona?i de programe sociale ?i IT care au ales s? dezvolte proiecte generatoare de schimbare cu impact în societatea româneasc?.

Din august 2013 Galantom a reu?it s? aduc? împreun? pe platform? peste 50 de organiza?ii, 738 de fundraiseri voluntari ?i peste 6000 de donatori care au strâns peste 760.000 RON pentru proiecte cu impact în comunitate, în domeniul s?n?t??ii, educa?iei, mediului, dezvolt?rii comunitare, încluziunii sociale ?i sportului.

Despre Programul Na?ional Stop Fumat (www.stopfumat.eu)
Programul Na?ional Stop Fumat (www.stopfumat.eu) este finan?at de Ministerul S?n?t??ii ?i sus?inut cu ajutorul unei echipe de peste 40 de medici ?i psihologi prezen?i în Bucure?ti ?i la nivel local în peste 30 de ora?e din România. Programul ofer? persoanelor dependente de fumat un tratament complet (consiliere psihologic? ?i tratament medicamentos) conform recomand?rilor Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii.

Despre Tel Verde STOP FUMAT (0800878673)
Este o linie telefonic? gratuit?, apelabil? din orice re?ea de telefonie, la care psihologi special preg?ti?i pentru asisten?a fum?torilor ofer? informa?ii ?i recomand?ri pentru dep??irea perioadei de sevraj nicotinic.

Tagged with:

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.