Mai sunt doar 15 zile în care pute?i face nominaliz?ri pentru Gala Oameni pentru Oameni

Gala Oameni pentru Oameni se apropie cu pa?i repezi. Mai sunt 15 zile în care pute?i s? îi nominaliza?i pe oamenii care contribuie la bun?starea comunit??ii ?i a celor din jurul lor. Nu p?stra?i doar pentru voi pove?tile acestor oameni minuna?i, ci haide?i s? le facem cunoscute ?i altora pentru a-i inspira ?i a le da încredere în puterea lor de a schimba lucrurile pe care ?i le doresc mai bune.

Mai jos este comunicatul  prietenilor de la ARC în care g?si?i toate detaliile despre unde ?i cum pute?i face nominalizarie.

Galantom va oferi ?i în acest an în cadrul Galei, împreun? cu prietenii de la ARC, un premiu pentru cel mai activ fundraiser individual pe platforma noastr?. 

Vom reveni curând cu pove?tile celor nominaliza?i pentru premiul Galantom.

_________________

Gala Oameni pentru Oameni 2016

Nominaliz?rile sunt deschise pân? în ultima zi a lunii septembrie

Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare (ARC), organizator al evenimentului anual Gala Oameni pentru Oameni, anun?? c? nominaliz?rile celor care s-au ocupat, printre altele, ?i cu binele celor din jurul lor – oameni, companii, ONG-uri – sunt deschise pân? în ultima zi a lunii septembrie.

Bucuresti, Septembrie 2016 –Ca în fiecare an din 2003 pân? în prezent, de când Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare (ARC) ?i Camera American? de Comer? (AmCham) organizeaz? evenimentul Gala Oameni pentru Oameni, în care aducem recuno?tin?? celor caresus?in, transparent ?i responsabil, comunit??ile ?i semenii defavoriza?i, nominaliz?rile sunt deschise oricui dore?te s? aprecieze prin acest gest o companie, organiza?ie sau persoan? care s-a remarcat prin gesturile sale de filantropie de-a lungul anului.

Acestea pot fi realizate direct pe website-ul nostru, www.arcromania.ro , la sec?iunea special? dedicat? Galei Oameni pentru Oameni, prin deschiderea unui cont de utilizator ?i completarea formularului de nominaliz?ri: http://gala.arcromania.ro/continut/

Cu un sistem nou de nominalizare menit s? u?ureze accesul, categoriile de premiere sunt urm?toarele:

  • pentru companiile care au oferit resurse consistente pentru a putea face o schimbare fundamental? în societate
  • pentru organiza?iile care au f?cut fundraising ?i au folosit fondurile astfel câ?tigate pentru a-?i transforma comunitatea
  • pentru indivizii care ?i-au oferit timpul, resursele, cuno?tin?ele sau conexiunile pentru a face bine aproapelui lor.

Suntem recunosc?tori c? am avut al?turi de noi, de-a lungul anilor, multe companii ?i un num?r ridicat de antreprenori români care ofer? resurse în comunit??ile lor, în mod inteligent ?i transparent, precum ?i timp, ore de voluntariat ?i consultan??.

Sunt, din fericire, o mul?ime antreprenori români care au ales s? r?mân? în ?ar?, chiar dac? poate au avut posibilitatea de a tr?i o via?? mai bogat? în str?in?tate, s? contribuie ?i s? schimbe comunit??ile din România, acordând resurse importante.

Nominaliz?rile la Gala din 2016 sunt deschise pân? inclusiv pe 30 septembrie ?i sunt invita?i to?i oamenii care doresc s? nominalizeze persoane care au f?cut gesturi minunate pentru semenii lor. Ne dorim s?-i cunoa?tem ?i s? le mul?umim ?i s? promov?m pove?tile lor astfel încât tot mai mul?i oameni s? le urmeze exemplul. Fie c? doneaz? sau strâng fonduri pentru organiza?ii sau oameni, fie c? ?ti?i detalii sau nu despre activitatea lor, formularul de nominalizare este extrem de simplu ?i dureaz? 5 minute completarea lui.

Imagina?i-v? bucuria celor care vor ?ti c? îi aprecia?i ?i c? prin gestul dumneavoastr? le spune?i ce lucruri bune fac.

Nominalizarea pentru categoria „Indivizi” se face prin intermediul site-ului Galei: http://gala.arcromania.ro/continut/index.php/component/content/article/42-jlogin/jlogin3/89-login, sec?iunea Nominalizeaz?, dup? înscrierea prealabil? în contul dumneavoastr?. Juriul va lua în calcul toate m?rturiile de bine primite pân? la data de 30 septembrie, iar to?i cei nominaliza?i vor primi o invita?ie de participare ?i ?ansa ca povestea lor s? fie surs? de inspira?ie pentru viitorii fundraiseri ?i filantropi din România.

Despre Asocia?ia pentru Relatii Comunitare (ARC):

ARC faciliteaz? dezvoltarea mecanismelor ?i institu?iilor locale de mobilizare a resurselor. Prin intermediul acestora sunt reunite diverse grupuri din comunitate care decid împreun? priorit??ile ?i mobilizeaz? resurse pentru ele.

Prin intermediul funda?iilor comunitare sau al organiza?iilor similare ARC poate ajunge în mod indirect la un num?r mare de firme ?i organiza?ii mici care pot beneficia de pe urma implic?rii într-o astfel de re?ea. Identific?m ?i dezvolt?m rela?ii cu reprezentan?i- cheie ai sectorului de afaceri care au programe de implicare social?.

Incerc?m s? constuim un cadru de dialog cu Ministerul Finan?elor Publice, Banca Na?ional? a României în leg?tur? cu cadrul legislativ existent ?i noi ini?iative legislative care pot sprijini domeniul de mobilizare a resurselor în folosul comunit??ilor. Putem contribui cu cercet?ri sau studii de caz, ori putem propune mecanisme noi bazate pe experien?e relevante din contextul interna?ional ?i din experien?? proprie.

Despre Camera de Comer? American? în România (AmCham România):

Camera de Comer? American? în România (AmCham România) este una dintre cele mai importante organiza?ii profesionale de afaceri din România care reprezint? interesele de afaceri a peste 400 de companii americane, interna?ionale ?i române?ti. De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate în România, AmCham a fost ferm angajat? în facilitarea unui dialog deschis privind cre?terea competitivit??ii economice a României.

AmCham România continu? s? încurajeze ?i s? promoveze în rândul companiilor membre comportamentul etic ?i responsabil în afaceri, membrii no?tri fiind activ implica?i, prin activitatea comitetului de Guvernan?? Corporativ?, în conturarea unor direc?ii strategice de ac?iune privind responsabilitatea social? ?i investi?iile în comunitate, inclusiv prin sporirea gradului de transparentizare a companiilor. AmCham România r?mâne astfel unul dintre promotorii implic?rii sociale a companiilor în România, lansând înc? din anul 2003, în parteneriat cu Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare, programe de responsabilitate social? corporativ? în scopul încuraj?rii ?i stimul?rii mediului de afaceri din ?ara noastr? pentru implicarea în problemele comunit??ii.

De ce Gala Oameni pentru Oameni:

Prima edi?ie a Galei din 2003 a fost primul moment în care companii, ONG-uri ?i media s-au întâlnit pentru a afla unii despre ceilal?i ?i a s?rb?tori implicarea în comunitate, un concept extrem de nou în acel moment. Este în continuare momentul de celebrare a celor care dau resurse sau cer resurse pentru cauze de interes în comunit??ile lor.

Ne dorim ca proiecte eficiente ?i inovative s? fie prezentate de media, s? fie un exemplu pentru alte companii ?i ONG-uri ?i s? contamineze astfel prin for?a lor alte proiecte. Pentru a oferi, celor care dau ?i celor care cer, repere legate de m?surare, impact ?i vizibilitate. Cum faci s? ai un succes similar? Cum m?sori succesul, cum po?i vorbi despre impact? Ce a?tept?ri au cei interesa?i de la proiectul t?u? Ce parteneri ar fi bine s? alegi? Pentru a s?rb?tori pentru câteva ore acei oameni care schimb? lumea fie ei donatori, voluntari, angaja?i ?i beneficiari.

Persoana de contact:
Sînziana Wolff
Asistent comunicare
E: [email protected]
T: (40) 037 1310734

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.