Cine sunt premiantii Galei Oameni pentru Oameni 2016?

270 de proiecte ale companiilor, organiza?iilor ?i donatorilor individuali din România au fost nominalizate în acest an, pentru a fi premiate la Gala Oameni pentru Oameni. În total, au mobilizat peste 22 de milioane euro.

Dac? anul trecut au fost nominalizate 170 de proiecte ?i ini?iative de filantropie, care au însumat peste 18 milioane de euro, în 2016 cifrele arat? tendin?a clar? de cre?tere a implic?rii semnificativ mai multor oameni, organiza?ii ?i companii în diferite cauze sociale . Cu aproape 4 milioane mai mult ca în 2015 au ajuns în proiecte prin toate instrumentele de atragere de fonduri folosite de c?tre organiza?ii ?i fundraiseri: campanii de sms, debit direct, redirec?ionarea procentului de 2% din impozitul pe venit, sponsorizarile firmelor ?i, bineîn?eles, în cazul companiilor medii ?i mari, prin alocarea unui buget dedicat ac?iunilor de responsabilitate social? (CSR).

„Gala este povestea rebelului din noi. A celui care a ales s? schimbe lumea, s? se schimbe pe sine, s? schimbe vie?ile celor din jur. Povestea rebelului cu cauz?. Rebelului cu cap ?i inim?”, ne spune Dana Pîr?oc, CEO Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare.

Câ?tig?toriiau fost desemna?i de un juriu format din Andreea Ro?ca, jurnalist ?i co-autoare a volumului „Cei care schimb? jocul”, Corina Vasile, Director de Comunicare si Rela?ii Publice al Raiffeisen Bank, Dana Pîr?oc, CEO ARC, Drago? Neac?u, CEO Erste Asset Management, Felix P?tr??canu, CEO Fan Courier , Georgiana Pogonaru, Fondator Romcolor2000, Marius ?tefan, CEO Autonom , Mihaela Gînju, Fondator Asocia?ia Eurudio, Mihaela Perianu, Managing Partner AIMS Human Capital&Dale Carnegie, Péter Barta, CEO Funda?ia PostPrivatizare , Roxana Vitan, Director Executiv Funda?ia Româno-American?.

Juriul a decis urm?toarele:

Premiul pentru cel mai bun program de CSR a fost înmânat companiei A&D Pharma , pentru programul “S?n?tate prin prietenie”, pentru care a alocat  675.000 lei. Programul  ofer? asisten?? medical? gratuit? persoanelor din zone izolate ale Mun?ilor Apuseni, fiind cuprinse 350 de sate în care au fost oferite peste 1000 de consulta?ii gratuite.

Premiul pentru cel mai bun program de CSR INTERN a fost acordatprogramului ”Al?turi de tine” al companiei de asigur?ri de via?? Metropolitan Life, în valoare de 410.000 lei, care adun? sub aceea?i umbrel?  11 proiecte de educa?ie ?i integrare social?, desf??urate în opt jude?e din ?ar?.

Premiul pentru cel mai bun proiect de sponsorizare al unei companii – Olimpiadele Kaufland – Kaufland România,  cu 2,29 milioane de euro investi?i în proiecte educa?ionale ?i de renovare ale peste 1100 de ?coli.

Cel mai bun proiect de sponsorizare din partea IMM Fondul de Burse Centric – Centric IT Solution, cu 53.000 lei sponsorizare pentru burse acordate tinerilor, precum ?i consiliere profesional? ?i dezvoltare personal? pentru ace?tia.

Cea mai buna campanie de fundraising a unui ONG mare ProiectuluiRomânia Solidar? al Asocia?iei  D?ruie?te Via?a, cu peste3,35 milioanelei strân?i din comunitate într-o campanie dedicat? victimelor incendiului din Clubul Colectiv ?i echip?rii spitalelor cu aparate performante ?i consumabile de care a fost nevoie în perioada imediat urm?toare tragediei.

Cea mai bun? campanie de fundraising a unui ONG mic  se acord? campaniei “Sunet pentru S?n?tatea Copiilor” a asocia?iei Life Education for All. Ei au strâns35.000 de lei de la comunitatea clujean? pentru a picta, amenaja ?i dota cu car?i ?i audiotec? saloanele de pediatrie din clinicile din Cluj Napoca.

Premiul pentru cel mai bun fundraiser a fost câ?tigat de Alexandru Moraru, fundraiser pentru Teach for Romania pentru o campanie în care cu o investi?ie bine gândit? a reu?it s? atrag? 300 noi donatori  alegând s? foloseasc? mesaje care s? nu abuzeze emo?ional donatorii ci s? construiasc? încredere.

Premiul pentru continuitate si impact – Banca Transilvania pentru sus?inerea “Centrului de zi pentru adolescen?i Clujul are Suflet”, cu 560.000 lei,program dedicat tinerilor din medii defavorizate, prin care li se ofer? o ?ans? real? de dezvoltare ?i în care investi?ia b?ncii are loc de peste 8 ani.

Premiul pentru creativitate în atragerea de fonduri – Ini?iativei ”Am început s? schimb?m România în bine!” a Asocia?iei Cre?tem Idei. Ini?iatorii acestei platforme de crowdfunding au ajutat40 de proiecte s? atrag? peste 3.300 de sus?in?tori ?i fonduri de peste 382.000 de lei.

Premiul GalantOM

În fiecare an, Galantom selecteaz? dintre sutele de fundraiseri voluntari care desf??oar? campanii prin intermediul platformei un exemplu de om care reu?e?te s?-?i foloseasc? inteligent resursele de energie ?i rela?ii. Anul acesta, premiul a mers c?tre Andrei Ro?u, “pilotul de încercare” Galantom având prima pagin? de fundraising de pe platform?. A sus?inut mai multe cauze printre care HOSPICE Casa Speran?ei, P?durea Copiilor ?i Scoala de Valori prin participarea la mai multe evenimente sportive de anduran?? ?i a strâns în total  312.000 lei din aproape 800 de donatii pe platform?.

Mai mult chiar decât sumele conteaz? impactul asupra membrilor comunit??ii în care au ac?ionat oamenii, organiza?iile ?i companiile care au ales, în acest an, ca ?i în anii anteriori, s? se implice. Este evident, nu numai prin prisma cre?terii cifrelor – sume ?i num?r de proiecte – cât mai ales prin diversitatea programelor ?i a zonelor sociale de implicare, c? sus?inerea se întâmpl? mai profund, mai responsabil ?i pe termen lung.

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.